Artykuły

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowska 4/1, Szkolna 7/8

Remont wolnych lokali

4 file(s) 3.11 MB Download
Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowskiej 4/1, Szkolnej 7/8 oraz Okrzei 7B/17

Remont wolnych lokali mieszkalnych

6 file(s) 3.51 MB Download
Więcej

Wykonanie usług kominiarskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 Read more

Więcej

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych, stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim. Szczegółowy zakres prac zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Read more

Więcej

Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/9/2023 pn.: Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach informuję, że wszystkie dokumentypostępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublicopod adresem:

Zamawiający – Aktualne Ogłoszenia – e-ProPublico

Więcej

Serwis kotłowni gazowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z. o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:1) wykonanie przeglądów serwisowych2) wykonanie diagnostyki i ekspertyz3) usuwanie awariiw kotłowniach gazowych Zamawiającego w sezonie grzewczym 2023/2024r.

Serwis kotłowni gazowych

5 file(s) 1.46 MB Download
Więcej

Świadczenie ochrony osób i mienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza   oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Read more

Więcej

Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:1. Okrzei 118/42. Katowicka 4/83. Piastowska 6/4Lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Read more

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektryczneji piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wŻarach.

Zadanie obejmuje Read more

Więcej

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/6/2023 pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania Read more

Więcej

Remont wolnego lokalu mieszkalnego wŻarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego w Żarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8. Lokal wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Żarach, Read more

Więcej

Wymiana istniejącej stolarki okiennej w liczbie158 szt.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce o wartości poniżej 130 000 złotych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej w Read more

Więcej

Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/4/2023 pn.: Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania

e-ProPublico  pod adresem:

 https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/7929675f-d6cc-4b17-80de-a93702137e7f 

Więcej

Roboty zduńskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich, pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Żary,administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy zakres całości robót został określony w załączniku stanowiącym integralną część zaproszenia tj. Specyfikacji Technicznej Read more

Więcej

Remont wolnych pustostanów

Zaproszenie do złożenia oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł bezpodatku od towaru i usług, realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.Przedmiotem zamówienia Read more

Więcej

Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o.

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 09.02.2023 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach Sp. z o.o. SWZ nr  22/2023/ZGM Żary

Read more

Więcej