Windykacja i spłata długów

Windykacja

Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U.Nr.43. poz. 296, Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r., Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Spłata zadłużenia

Najemcom i dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej , w celu ułatwienia spłaty należności z tytułu użytkowania lokali będących w zasobach Gminy Żary o statusie miejskim wprowadzono możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego tj, nakładów pracy świadczonej na rzecz utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego oraz terenów przyległych. W celu odpracowania należności dłużnicy są zobowiązani do złożenia wniosku który jest do pobrania na stronie www.zgmzary.pl w zakładce "Formularze do pobrania" lub w formie drukowanej w siedzibie ZGM Sp. z o. o. ul. Zakopiańska 7.
Wnioski rozpatruje zespół powołany przez Prezesa ZGM.

Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:
 • wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych bez tytułu prawnego wezwań do dobrowolnej zapłaty
 • monitoring bazy dłużników pod kątem terminowości wpłat
 • windykację przedsądową
 • windykację przed egzekucyjną
 • rozkładanie spłaty zaległości na raty
 • odpracowanie zaległości na podstawie Uchwały Nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej z 27 stycznia 2017
Windykacja przedsądowa:
 • wysyłanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego
 • sporządzanie zestawienia zaległości
 • kompletowanie dokumentacji dowodowej
 • sporządzanie pozwu
 • sporządzanie pism procesowych w zależności od stanu i rodzaju sprawy
 • uzyskanie tytułu wykonawczego: wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia
Windykacja przedegzekucyjna:
 • wysyłanie wezwań przedegzekucyjnych
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej
 • nadzorowanie stanu spraw i podejmowanych czynności komorniczych
 • współpraca z kancelarią komorniczą w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej egzekucji
Ugody:
 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków spłaty zadłużenia
 • przygotowanie projektu ugody z dłużnikiem
 • informowanie dłużników o innych możliwościach w spłatach zadłużeń: odpracowanie zadłużenia,  otrzymania dodatku mieszkaniowego, zapomogi, zasiłków, zamiana mieszkań itp.