Opłaty za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary, informuje, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żary na okres 3 lat, która obowiązywała od 30 czerwca 2018 r. Postanowienie to zostało wszczęte przez prezesa Wód Polskich z urzędu tzn. bez wniosku ze strony Spółki. 

W skutek tego rozstrzygnięcia, z dniem 15 czerwca 2020 r. zmianie uległy ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące na terenie Miasta Żary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ZWiK w Żarach zobowiązany jest do dnia wejścia w życie nowej taryfy, do stosowania cen i stawek opłat za wodę i ścieki ustalonych w poprzednio obowiązującej taryfie.

ZWiK w Żarach podejmować będzie wszelkie działania przewidziane prawem celem uchylenia rozstrzygnięcia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przywrócenia na terenie Miasta Żary dotychczasowych tj. obowiązujących od 2018 r. najniższych cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę - jednolita od 15.06.2020 r. - miasto Żary
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówRodzaje cen i stawek opłat (cena wody)Wielkość cen i stawek opłat w zł – bez VATWielkość cen i stawek opłat w zł – z VAT
1.Gospodarstwa domoweopłata zmienna (zł/m3)4,544,90
2.Przemysłowi i pozostali odbiorcy usługopłata zmienna (zł/m3)4,594,96

+ opłata abonamentowa

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków - jednolita od 15.06.2020 - miasto Żary
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówRodzaje cen i stawek opłat (cena wody)Wielkość cen i stawek opłat w zł – bez VATWielkość cen i stawek opłat w zł – z VAT
1.Gospodarstwa domoweopłata zmienna (zł/m3)7,818,43
2.Przemysłowi i pozostali odbiorcy usługopłata zmienna (zł/m3)8,018,65