Opłaty za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary, informuje, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żary na okres 3 lat, która obowiązywała od 30 czerwca 2018 r. Postanowienie to zostało wszczęte przez prezesa Wód Polskich z urzędu tzn. bez wniosku ze strony Spółki.  

W skutek tego rozstrzygnięcia, z dniem 15 czerwca 2020 r. zmianie uległy ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące na terenie Miasta Żary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ZWiK w Żarach zobowiązany jest do dnia wejścia w życie nowej taryfy, do stosowania cen i stawek opłat za wodę i ścieki ustalonych w poprzednio obowiązującej taryfie. 

ZWiK w Żarach podejmować będzie wszelkie działania przewidziane prawem celem uchylenia rozstrzygnięcia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przywrócenia na terenie Miasta Żary dotychczasowych tj. obowiązujących od 2018 r. najniższych cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę - jednolita od 15.06.2020 r. - miasto Żary
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaje cen i stawek opłat (cena wody) Rodzaje cen i stawek opłat (cena wody) bez VAT Wielkość cen i stawek opłat w zł - z VAT
1. Gospodarstwa domowe opłata zmienna (zł/m3) 4,54 4,90
2. Przemysłowi i pozostali odbiorcy usług opłata zmienna (zł/m3) 4,59 4,96

+ opłata abonamentowa