Szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach, realizowanego na podstawie umowy z Wykonawcą na realizację robót (wyłonionego w odrębnym postępowaniu) oraz zgodnie z dokumentacją projektową.