O Nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7 rozpoczął swoją działalność od dnia 02.05.2007r. Podstawy działalności stanowią zapisy Aktu Założycielskiego oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Osobowość prawną Spółka uzyskała 29.01.2007r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod Nr 0000273021. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.000,- zł.

Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2025 r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.    

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza:
- gminnym zasobem komunalnym;
- targowiskiem;
- schroniskiem dla zwierząt.

WŁADZE SPÓŁKI  
1. Zgromadzenie wspólników - funkcję zgromadzenia pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - Burmistrz Miasta Żary 
2. Wspólnicy - 100% kapitału zakładowego – Miasto Żary 
3. Organ nadzoru - Rada Nadzorcza: 
    Przewodniczący - Paweł Nowakowski
    Sekretarz - Marta Budźko-Jakubiec
    Członek – Zbigniew Marek Wroński
4. Prezes Zarządu – Krzysztof Tuga 
5. Organ uprawniony do reprezentowania spółki – Zarząd.