Wysokość czynszów

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.196.2023 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 7, art. 8, art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 972 i 1561 ) oraz § 17 ust. 1, 3 i 4 uchwały XLVI/73/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2023-2027 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. poz. 2514 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam: 
1) miesięczną stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 7,20 zł,
2) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 2000 w wysokości 2,85 zł, 
3) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych przed rokiem 2000 w wysokości 2,00 zł.  

§ 2. 
Przy ustalaniu wysokości czynszu dla danego lokalu mieszkalnego należy stosować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania i podwyższania bazowej stawki czynszu określone w rozdziale 5 uchwały Nr XLVI/73/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2023-2027.  

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.  

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023r.  

§ 5. 
Traci moc Zarządzenie Nr WA.0050.237.2022 Burmistrza Miasta Żary z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim. 

 § 6.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.90.2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2024 następujące stawki czynszu:


Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2023

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2024

1

Lokale handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych.

Strefa I

34,99

11,4

38,98

Strefa II

24,23

11,4

26,99

Strefa III

16,66

11,4

18,56

Strefa IV

10,43

11,4

11,62

2.

Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzne

Strefa I

19,35

11,4

21,56

Strefa II

15,66

11,4

17,45

Strefa III

12,64

11,4

14,08

3.

Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handlowe

Strefa I

8,73

11,4

9,73

Strefa II

6,22

11,4

6,93

Strefa III

4,54

11,4

5,05

4.

Lokale zajmowane przez związki, towarzystwa społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędy

Strefa I-IV

3,49

11,4

3,89

5.

Lokale zajmowane na kantory wymiany walut

Strefa I

79,58

11,4

88,65

Strefa II

63,76

11,4

71,03

6.

Zakłady produkcyjne

Strefa II

22,70

11,4

25,29

Strefa III

18,85

11,4

21,00

7.

Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznego

Strefa I-IV

2,88

11,4

3,21

8.

Pomieszczenia przeznaczone na garaże

Strefa I-IV

5,21

11,4

5,80

9.

Lokale zajmowane na cele oświatowe*

Strefa I-II

6,46

11,4

7,20

Strefa III-IV

3,88

11,4

4,32

10.

Szkolne sale lekcyjne, świetlice i inne pomieszczenia szkolne z wyłączeniem sal gimnastycznych wynajmowane na inny cel niż oświatowy

Strefa I-II

9,04

11,4

10,07

Strefa III-IV

5,16

11,4

5,75

Wartość stawek czynszu najmu za umieszczenie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych od dnia 01.02.2024:


Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2023

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2024

1

Umieszczenie reklam na gminnych budynkach mieszkalnych

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. do 4 m2

47,45

11,4

52,86

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. powyżej 4 m2

39,55

11,4

44,06

Strefa III

31,63

11,4

35,24

Strefa IV

28,99

11,4

32,29

Za umieszczenie kamer na ścianach

26,37

11,4

29,38

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 156/13 z dnia 09 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych stanowiący zasób Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na cel mieszkalny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (publ. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 73, poz. 1379) zarządzam co następuje:

§1 
Dla gminnego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń niemieszkalnych przeznaczonych do adopcji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cel mieszkalny w wysokości: 
1) 1,50 zł/m2 w pierwszym i drugim roku najmu. 
2) 3,00 zł/m2 w trzecim roku najmu. 
3) aktualną stawkę bazową czynszu w czwartym i następnym roku najmu (bez stosowania zwyżek i zniżek). 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych. 

§3 
Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 69/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r. 

§4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.