Wysokość czynszów

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.211.2022 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 7, art. 8, art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 972 i 1561 ) oraz § 17 ust. 1, 3 i 4 uchwały XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. poz. 266 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam: 
1) miesięczną stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 6,70 zł,
2) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 2000 w wysokości 2,65 zł, 
3) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych przed rokiem 2000 w wysokości 1,85 zł.  

§ 2. 
Przy ustalaniu wysokości czynszu dla danego lokalu mieszkalnego należy stosować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania i podwyższania bazowej stawki czynszu określone w rozdziale 5 uchwały Nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022.  

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022r.  § 5. Traci moc Zarządzenie Nr WA.0050.211.2021 Burmistrza Miasta Żary z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim.  § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.90.2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2023 następujące stawki czynszu:


Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2022

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2023

1

Lokale handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych.

Strefa I

30,59

14,4

34,99

Strefa II

21,18

14,4

24,23

Strefa III

14,56

14,4

16,66

Strefa IV

9,12

14,4

10,43

2.

Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzne

Strefa I

16,91

14,4

19,35

Strefa II

13,69

14,4

15,66

Strefa III

11,05

14,4

12,64

3.

Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handlowe

Strefa I

7,63

14,4

8,73

Strefa II

5,44

14,4

6,22

Strefa III

3,97

14,4

4,54

4.

Lokale zajmowane przez związki, towarzystwa społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędy

Strefa I-IV

3,05

14,4

3,49

5.

Lokale zajmowane na kantory wymiany walut

Strefa I

69,56

14,4

79,58

Strefa II

55,73

14,4

63,76

6.

Zakłady produkcyjne

Strefa II

19,84

14,4

22,70

Strefa III

16,48

14,4

18,85

7.

Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznego

Strefa I-IV

2,52

14,4

2,88

8.

Pomieszczenia przeznaczone na garaże

Strefa I-IV

4,55

14,4

5,21

9.

Lokale zajmowane na cele oświatowe*

Strefa I-II

5,65

14,4

6,46

Strefa III-IV

3,39

14,4

3,88

10.

Szkolne sale lekcyjne, świetlice i inne pomieszczenia szkolne z wyłączeniem sal gimnastycznych wynajmowane na inny cel niż oświatowy

Strefa I-II

7,90

14,4

9,04

Strefa III-IV

4,51

14,4

5,16

Wartość stawek czynszu najmu za umieszczenie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych:


Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2022

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2023

1

Umieszczenie reklam na gminnych budynkach mieszkalnych

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. do 4 m2

41,48

14,4

47,45

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. powyżej 4 m2

34,57

14,4

39,55

Strefa III

27,65

14,4

31,63

Strefa IV

25,34

14,4

28,99

Za umieszczenie kamer na ścianach

23,05

14,4

26,37

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 156/13 z dnia 09 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych stanowiący zasób Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na cel mieszkalny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (publ. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 73, poz. 1379) zarządzam co następuje:

§1 
Dla gminnego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń niemieszkalnych przeznaczonych do adopcji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cel mieszkalny w wysokości: 
1) 1,50 zł/m2 w pierwszym i drugim roku najmu. 
2) 3,00 zł/m2 w trzecim roku najmu. 
3) aktualną stawkę bazową czynszu w czwartym i następnym roku najmu (bez stosowania zwyżek i zniżek). 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych. 

§3 
Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 69/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r. 

§4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.