Wysokość czynszów

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.211.2022 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 7, art. 8, art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 972 i 1561 ) oraz § 17 ust. 1, 3 i 4 uchwały XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. poz. 266 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam:

1) miesięczną stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 6,70 zł,

2) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 2000 w wysokości 2,65 zł,

3) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych przed rokiem 2000 w wysokości 1,85 zł.

 § 2. Przy ustalaniu wysokości czynszu dla danego lokalu mieszkalnego należy stosować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania i podwyższania bazowej stawki czynszu określone w rozdziale 5 uchwały Nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022r.

 § 5. Traci moc Zarządzenie Nr WA.0050.211.2021 Burmistrza Miasta Żary z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim.

 § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mista Żary Nr WA.0050.90.2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2022 następujące stawki czynszu:
Lp.Rodzaje działalnościStrefa czynszowaStawka netto w zł/m2 2021Wskaźnik inflacji w %Stawka netto w zł/m2 na 2022
1Lokale handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych.Strefa I29,115,130,59
Strefa II 20,155,121,18
Strefa III13,855,114,56
Strefa IV 8,685,19,12
2.Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzneStrefa I16,095,116,91
Strefa II13,03

5,1

13,69
Strefa III10,515,111,05
3.Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handloweStrefa I7,265,17,63
Strefa II5,185,15,44
Strefa III3,785,13,97
4.Lokale zajmowane przez związki, towarzystwa społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędyStrefa I-IV  2,905,13,05
5.Lokale zajmowane na kantory wymiany walutStrefa I66,185,169,56
Strefa II53,035,155,73
6.Zakłady produkcyjneStrefa II18,885,119,84
Strefa III15,685,116,48
7.Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznegoStrefa I-IV2,405,12,52
8.Pomieszczenia przeznaczone na garażeStrefa I-IV4,335,14,55
9.Lokale zajmowane na cele oświatowe*Strefa I-II5,385,15,65
Strefa III-IV3,235,13,39
10.Szkolne sale lekcyjne, świetlice i inne pomieszczenia szkolne z wyłączeniem sal gimnastycznych wynajmowane na inny cel niż oświatowyStrefa I-II7,525,17,90
Strefa III-IV4,295,14,51

 

Wartość stawek czynszu najmu za umieszczenie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych
Lp.Rodzaje działalnościStrefa czynszowaStawka netto w zł/m2 2021Wskaźnik inflacji w %Stawka netto w zł/m2 na 2022
1Umieszczenie reklam na gminnych budynkach mieszkalnychStrefa I – Strefa II dla reklam o pow. do 4 m239,475,141,48
Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. powyżej 4 m232,895,134,57
Strefa III26,315,127,65
Strefa IV 24,115,125,34
Za umieszczenie kamer na ścianach21,935,123,05

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 156/13 z dnia 09 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych stanowiący zasób Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na cel mieszkalny

Na podatwie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (publ. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 73, poz. 1379) zarządzam co następuje:

§1

Dla gminnego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń niemieszkalnych przeznaczonych do adopcji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cel mieszkalny w wysokości:

1) 1,50 zł/m2 w pierwszym i drugim roku najmu.

2) 3,00 zł/m2 w trzecim roku najmu.

3) aktualną stawkę bazową czynszu w czwartym i następnym roku najmu (bez stosowania zwyżek i zniżek).

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych.

§3

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 69/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r.

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 323.2016 [Pobierz]
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 173/16 [Pobierz]