Szczegóły

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7 rozpoczął swoją działalność od dnia 02.05.2007 r. Podstawy działalności stanowią zapisy Aktu Założycielskiego oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Osobowość prawną Spółka uzyskała 31.01.2007 r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod Nr 0000273021. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.000,- zł.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2025 r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Spółka realizuje zadania:

 • zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych na podstawie ustawy oraz na zasadach uchwały rady miasta zaspakaja potrzeby mieszkaniowe,
 • wykonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z ww. Umowami, w szczególności dochodzenia należności z tytułu czynszu i innych opłat,
 • dokonywanie napraw związanych z użytkowaniem lokali i budynków w powierzonych zasobach komunalnych z pokrywaniem ich kosztów z pobranego czynszu. Remonty lokali, budynków i innych obiektów będą wykonywane za zgodą Burmistrza Miasta Żary i na koszt Gminy Żary o statusie miejskim o ile nie zostaną pokryte z wpłaconych czynszów,
 • pobierania opłat i pożytków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Żary i  Zarządzeniach Burmistrza Miasta Żary,
 • wynajmu budynków, lokali komunalnych i użytkowych w trybie i na zasadach określonych we właściwych zarządzeniach Burmistrza Miasta Żary oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarach.
 •  ponoszenia zwykłych kosztów otrzymanego zasobu komunalnego w tym kosztów zarządu    i funduszu remontowego naliczonego do lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Wychodząc na przeciw mieszkańców zasobów komunalnych Burmistrz Miasta Żary, realizuje za pośrednictwem spółki zadania w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

W związku z tym na początku swojej działalności Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czyni starania w celu poprawy stanu technicznego budynków. Corocznie przyjmowane są do realizacji plany remontów budynków i lokali. W ramach tych działań wykonywane są:

 • remonty pokryć dachowych,
 • remonty instalacji elektrycznych i gazowych,
 • wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty zduńskie i kominiarskie,
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne,
 • malowanie klatek schodowych.

Podejmowane działania wpływają na poprawę stanu technicznego mienia komunalnego jak również budynków wspólnot mieszkaniowych w których miasto Żary posiada współwłasność.