Szczegóły

Remont wolnego lokalu mieszkalnego wŻarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego w Żarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8. Lokal wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Żarach, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7.


II. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dokument jest do
zapoznania się na Naszej stronie internetowej pod adresem www.zgmzary.pl, w zakładce zamówienia publiczne, zadanie pn. „Remont wolnego lokalu
mieszkalnego przy ul. Zakopiańskiej 6/8 w Żarach.”


III. Rodzaj zamówienia: robota budowlana