Szczegóły

Informacja o prowadzonym postępowaniu

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/3l2021 pn.: ,,Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w lokalach i budynkach zarządzanych przez ZGM Sp.  z. o. o. w
Żarach” informujemy, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie
internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublico.

Informacja dotycząca postepowania[Pobierz]