Szczegóły

Badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Żarach za rok 2022 i 2023

 

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10.11.2022r.  do godz. 15:00 pod adresem: Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Zakopiańska 7,
68-200 Żary, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

     „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZGM sp. z o. o. w Żarach za 2022r. i 2023r.”

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o wykonawcy usługi.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii.
  3. Cenę jednostkową netto + należny podatek VAT za przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego osobno dla każdego roku obrotowego (2022 i 2023).
  4. Termin badania sprawozdania finansowego. Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania za rok obrotowy 2022 – do 30 kwietnia 2023r., za rok obrotowy 2023 – do 30 kwietnia 2024r.

 

 

 

Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą w dniu 16.11.2022r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zakładu: www.zgmzary.pl.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Data publikacji 2022-11-16

Wynik postępowania[Pobierz]