Dopłaty do czynszu

Na mocy art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11) mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu.

Osobami uprawnionymi do dopłaty do czynszu są najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych (z wyłączeniem właścicieli lokali):

* których aktualny dochód przypadający na jednego członka rodziny, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny osiągnięty w roku 2019,

* osoba ubiegająca się o dopłatę najmowała lub podnajmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

* osoba ubiegająca się o dopłatę spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dopłata przyznawana będzie na okres sześciu miesięcy.

Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu jest złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy -powiększony o dopłatę do czynszu” w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy jest do pobrania na stronie https://bip.zary.pl/…/Ustalenie_prawa_do_dodatku…/ lub Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Żarach wejście „B”.

Szczegółowych informacji w sprawie dopłat do czynszu udziela Wydział Spraw Społecznych, tel. 68 4708 303 i 68 4708 371.

About the Author

Redaktor strony