Wysokość czynszów


ZARZĄDZENIE NR 313/15
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 30 grudnia 2015 r

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

 

 

Na podstawie art. 7, art. 8, art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150  późń zm.) oraz § 16 ust. 2,  § 17,  § 18 ust. 1, 2, 3 i 4 uchwały XI/237/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia na lata 2011 - 2016 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 119, poz. 2200) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam:

 

1) miesięczną stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 5,23 zł,

2) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 2000 na poziomie 49% stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie,

3) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych  położonych w budynkach wybudowanych przed rokiem 2000 na poziomie 35% stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie.

 

 § 2. Przy ustalaniu wysokości czynszu dla danego lokalu mieszkalnego należy stosować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania i podwyższania bazowej stawki czynszu określone w rozdziale 5 uchwały Nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022.

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 


 


Wysokość stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w poszczególnych strefach bez podatku VAT od dnia 01.02.2018

Lp. Rodzaje działalności Strefa czynszowa Stawka netto w zł/m2 2017 Wskaźnik inflacji w % Stawka netto w zł/m2 na 2018
1 Lokale handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych. Strefa I 26,56 2,00 27,09
Strefa II 18,38 2,00 18,75
Strefa III 12,63 2,00 12,88
Strefa IV 7,91 2,00 8,07
 
2. Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzne Strefa I 14,68 2,00 14,97
Strefa II 11,89 2,00 12,13
Strefa III 9,58 2,00 9,77
 
3. Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handlowe Strefa I 6,62 2,00 6,75
Strefa II 4,73 2,00 4,82
Strefa III 3,45 2,00 3,52
 
4.  Lokale zajmowane przez związki, towarzystwa społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędy Strefa I-IV 2,65 2,00 2,70
 
5. Lokale zajmowane na kantory wymiany walut Strefa I 60,36 2,00 61,57
Strefa II 48,38 2,00 49,35
 
6. Zakłady produkcyjne Strefa II 17,23 2,00 17,57
Strefa III 14,30 2,00 14,35
 
7.  Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznego Strefa I-IV  2,19  2,00 2,23
 
8.  Pomieszczenia przeznaczone na garaże Strefa I-IV 3,96 2,00 4,04

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary
nr 156/13
z dnia 09 lipca 2013r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych stanowiący zasób Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na cel mieszkalny

 

Na posatwie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (publ. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 73, poz. 1379) zarządzam co następuje:

§1

Dla gminnego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń niemieszkalnych przeznaczonych do adopcji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cel mieszkalny w wysokości:

1) 1,50 zł/m2 w pierwszym i drugim roku najmu

2) 3,00 zł/m2 w trzecim roku najmu

3) aktualną stawkę bazową czynszu w czwartym i następnym roku najmu (bez stosowania zwyżek i zniżek).


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych.

§3

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 69/2013 z dnia 03 kwietnia 2013r.

§4 

Zarządznie wchodzi w życie z dniem podpisania

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.